Hello Github!

Author Beacri <beacri@o2.pl>
Author date 2019-06-04 22:28:13
Author local date 2019-06-05 00:28:13 +0200
Committer Beacri <beacri@o2.pl>
Committer date 2019-06-04 22:28:13
Committer local date 2019-06-05 00:28:13 +0200
Commit cabea49e58cd9eb2616210740cc45596ca1e6c3b
Tree 7cf1c5ba638bb3b97a1ac7f134ba3ed1ca11e175
Parent d7ae2aee777bbbd6b56068ce6d505f3e07268bfa
Hello Github!