change icon

Author Beacri <beacri@o2.pl>
Author date 2019-06-10 21:59:39
Author local date 2019-06-10 23:59:39 +0200
Committer Beacri <beacri@o2.pl>
Committer date 2019-06-10 21:59:39
Committer local date 2019-06-10 23:59:39 +0200
Commit f3c73abae1e5aae6321ee44de2ce1873d9bc4308
Tree ef57f7cff6ffa39ca8e8cd473dea99cb98f06630
Parent e7acdb08fd80a1ddcfc0148293ce367d2d398a4f
change icon